Regulamin

określający zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Biustyna.

Sklep Biustyna, zwany w dalszej części regulaminu Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu przy użyciu witryny pod adresem https://www.biustyna.pl. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Konsumenta do celów związanych z realizacją zamówienia. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna - sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok (Sklep dopuszcza istnienie przerw technicznych, wyłączających Sklep z przyjmowania i realizacji zamówień Konsumentów). Realizacja zamówień Konsumentów następuje w dni robocze (za wyłączeniem dni, w których magazyny Sklepu są zamknięte, o czym sklep będzie informował na swojej domenie) zwyczajowo w ciągu 24 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia przez Konsumenta lub w momencie skompletowania przez Sklep wszystkich zamówionych przez Konsumenta produktów i/lub zaksięgowanej przez Sklep pełnej opłaty za zamówienie. W przypadku dużej ilości zamówień zwyczajowy termin 24h może ulec wydłużeniu. Zamówienia wysyłane są wg kolejności składania.

Konsumentami Sklepu mogą być osoby, które ukończyły 13 lat. (K. C. Art. 11-24) Jeżeli ten warunek nie jest przestrzegany umowa jest niewiążąca.

Przez złożenie zamówienia przez Konsumenta należy rozumieć dodanie do Koszyka produktów z oferty Sklepu poprzez wypełnienie "Formularza zamówienia" zgodnie z informacjami podanymi w w/w formularzu. Dopuszcza się złożenie zamówienia przez Konsumenta poprzez kontakt ze Sklepem za pomocą adresu e-mail. Sklep nie przyjmuje zamówień telefonicznych.

Wkrótce po złożeniu zamówienia Konsument otrzymuje drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki). W razie braku otrzymania takiej informacji Konsument powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub mailową. Biustyna zastrzega sobie możliwość telefonicznego lub w treści korespondencji e-mail potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, weryfikacja negatywna może skutkować anulowaniem zamówienia przez Sklep.

Sklep prosi Konsumenta o podawanie podczas składania zamówienia oraz podczas komunikacji ze Sklepem prawidłowych danych kontaktowych – w szczególności imienia i nazwiska, pełnego adresu e-mail oraz numeru telefonu. Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia i komunikację sklep-klient.

Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonego zamówienia w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia oraz jego anulowania w przypadku braku zapłaty za zamówienie.

Płatności za zamówione produkty można dokonać przy odbiorze gotówką w kasie, poprzez płatności PayU, przelewem na konto Biustyna. Formy płatności oraz koszty wysyłki towaru opisane są na stronie koszty wysyłki .

Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:

  • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po złożeniu zamówienia,

  • w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu przedpłaty na konto Sklepu,

  • w przypadku zamówień płatnych poprzez PayU - w chwili poprawnej autoryzacji płatności.

W przypadku, gdy w ciągu 5 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.

W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu Konsument informowany jest przez Sklep o stanie zamówienia. Konsument może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni ze strony Konsumenta Sklep zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.

Na czas, po jakim zamówione produkty trafiają do Konsumenta składa się czas sprowadzenia towaru (podawany przy każdym produkcie) oraz czas, jaki jest potrzebny Poczcie Polskiej /Paczkomaty Inpost/ firmie kurierskiej na dostarczenie przesyłki pod wskazany przez Konsumenta adres, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.

  • termin otrzymania przesyłki = czas sprowadzenia towaru (jeśli towar nie znajduje się w magazynie Sklepu) + czas dostawy

  • w dniu wysyłki zamówienia Konsument jest informowany o wysłaniu przesyłki w wiadomości e-mail.Produkty oferowane przez sklep Biustyna są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży Sklep zastrzega sobie prawo korekty i wysłania niepełnego zamówienia bądź anulowania zamówienia.

Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich brutto (zawierają podatek VAT). Ceny te nie obejmują kosztów przesyłki.

Fakturę VAT wystawiamy na indywidualne życzenie Konsumenta, standardowo dołączamy paragon.

Konsument może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź e-mailowo pod adresem sklep@biustyna.pl do czasu przekazania tegoż zamówienia przez Sklep w stan pakowania.

W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Sklep i Konsument postanowią wspólnie inaczej.

Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany przez Konsumenta adres poprzez dostępne usługi spedytorskie (przewoźnika), np. Pocztę Polską /Paczkomaty Inpost/firmę kurierską. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z tabelą kosztów wysyłki. Zgodnie z brzmieniem ustawy "Kodeks cywilny” w razie przesłania rzeczy sprzedanej za pośrednictwem przewoźnika Konsument obowiązany jest sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sklep: spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki. Sposób badania przesyłki jest uregulowany w ustawie Prawo Przewozowe (art. 74 i następne). Ustawodawca przewidział, iż przyjęcie przesyłki przez odbiorcę (Konsumenta) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyn składając Sklepowi stosowne oświadczenie. Termin 14-dniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na formularzu zwrotu przed jego upływem wraz ze zwracanym towarem lub powiadomienie elektronicznie na adres: sklep@biustyna.pl.

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Na konsumencie spoczywa obowiązek sprawowania pieczy nad towarem do czasu jego zwrócenia. Po otrzymaniu produktu może zatem sprawdzić jego charakter, kompletność, cechy czy funkcjonowanie – ale tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym. Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku bielizny zwrot rzeczy używanej będzie, ze względów higienicznych, traktowany jako znaczne zmniejszenie wartości rzeczy. Zwrot całej kwoty jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest pozbawiony zapachów (m.in. pot, perfumy), jest kompletny, ma oryginalne, niezerwane metki i nie został w żaden sposób zniszczony. Na przykład: konsument powinien jedynie przymierzać odzież, lecz nie powinien móc jej nosić. W związku z tym w okresie na odstąpienie od umowy konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je z należytą starannością. Wraz z odsyłanym towarem Konsument jest zobowiązany zwrócić wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo, chyba, że strony uzgodniły inaczej. Dołączenie do paczki dokumentu sprzedaży lub jego kopii będzie mile widziane. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie po podjęciu decyzji o odstąpieniu od umowy. Koszty zwrotu towaru ponosi Konsument.

Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą (wada – zmniejszająca wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których było napisane w serwisie sklepu Biustyna, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym), a w chwili zawarcia umowy Konsument o niej nie wiedział. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest pisemne zawiadomienie o wadzie na stosownym formularzu dostępnym w serwisie Biustyna, w terminie do 1 miesiąca od daty jej wykrycia. Z tytułu rękojmi Konsumentowi przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia. W przypadku naprawy rzeczy wysyłka towaru do Klienta następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep naprawionej rzeczy, termin ten może być dłuższy niż 14 dni od otrzymania przesyłki.

Sklep Biustyna dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym. Jednakże w razie jakichkolwiek wątpliwości, zwłaszcza w przypadku oznaczenia rozmiarów, prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt telefoniczny, bądź mailowy pod adresem sklep@biustyna.pl

Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883), a od 25-05-2018 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Zgodnie z tą ustawą Konsumenci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania, wniesienia żądania ich usunięcia, bądź zaprzestania ich wykorzystywania.

W przypadku błędnej realizacji zamówienia koszt odbioru towaru od Kupującego ponosi Sklep Biustyna.pl wysyłając na adres podany przez Kupującego firmę kurierską w celu odbioru przesyłki lub generując możliwość odesłania towaru za pomocą Paczkomaty Inpost. Jednocześnie Sklep informuje, że nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem.

W przypadku zamówienia opłaconego, gdy Sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości, sklep informuje Konsumenta o tym fakcie. W przypadku rezygnacji z brakującej pozycji, lub z całego zamówienia Sklep zwraca przedpłatę na podane przez Konsumenta konto bankowe lub kartę (w przypadku zamówień opłaconych kartą) w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty anulowania zamówienia lub jego korekty. Zwrot następuje poprzez system bezpiecznych płatności PayU lub przelewem na wskazane przez Kupującego konto.

Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21.10.2013Zmiany w regulaminie zakupów:

20/05/2018 – dodano informację o RODO